© Salut Àgil S.L. - salutagilsl@gmail.com - Política de privacitat - Avís legal - Política cookies
POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB

1. Objecte
Salut Àgil, S. L. ha assumit el compromís de protegir la seva privacitat i les seves
dades personals. En aquesta Política de Privacitat, l'informem de la forma en què
protegim les seves dades personals. Li recomanem llegir-la abans d'accedir al
contingut digital del web.
Salut Àgil, S. L. defensa ferventment els drets fonamentals a la privacitat i a la
protecció de les dades personals, així com el compliment de les lleis estatals i
europees relatives a la privacitat.
En aquesta Política de Privacitat es descriu com a Salut Àgil, S. L. tracta i protegeix
les dades personals de les persones que utilitzen el nostre web, així com en el context
de les nostres activitats internes.

2. Responsable del Tractament
El responsable del tractament de les dades personals que ens pugui facilitar al lloc
web és Salut Àgil, S. L., amb domicili social en Carrer Les Verges, 3 2. 1., 08251,
Santpedor, i amb NIF número B66687872. Les dades de contacte són telèfon +34 699
085 051, i correu electrònic salutagilsl@gmail.com.

3. Dades que recopilem
Les dades personals, que puguin facilitar els usuaris, seran tractades per Salut Àgil, S.
L. com a responsable del tractament, sent en tot moment conservades i tractades en
territori de la Unió Europea.
Quan per a recaptar aquestes dades personals s'utilitzin formularis, les dades
facilitades per l'usuari s'entendran que són correctes, ja que és el propi usuari el que,
voluntàriament, introdueix les seves dades en els formularis disponibles en el nostre
web i qui respon de la seva veracitat.
Les dades personals que puguin recollir-se a través de les cookies, en cas que l'usuari
l'autoritzi, seran tractades d'acord amb l'exposat en la nostra Política de cookies.

4. Finalitats dels tractaments de les dades personals
Les dades personals que es puguin recollir en els formularis d'aquest lloc web, seran
tractades per a les diferents finalitats que s'exposin en les clàusules informatives dels
mateixos.
Les dades personals que puguin recollir-se a través de les cookies, en cas que l'usuari
l'autoritzi, seran tractades per a les finalitats exposades en la nostra Política de
cookies.

5. Legitimació per al tractament de les seves dades personals
La base legal per als tractaments de les dades personals facilitades en els formularis
del web o recollides per les cookies, és el consentiment que li sol·licitem ens faciliti en
cada cas per a poder tractar les seves dades personals.

6. Terminis de conservació de les seves dades personals
Els terminis de conservació de les dades personals que ens faciliti en els formularis
d'aquest lloc web estaran comentats en les clàusules informatives dels mateixos.

7. Comunicació de les seves dades personals a tercers
Salut Àgil, S. L. no comunicarà les dades personals facilitades en els formularis del
web a cap tercer excepte requeriment judicial o de l'Administració Pública en l'exercici
de les seves potestats.
La comunicació de dades personals recollides per les cookies està exposada en la
nostra Política de cookies.

8. Drets que es poden exercir
Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si a Salut
Àgil, S. L. s'estan tractant les seves dades personals.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com
a demanar la rectificació de dades inexactes o, si s'escau, demanar la supressió quan,
entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es
van facilitar, així com revocar el consentiment atorgat. També pot exercir el seu dret
d'oposició al tractament de les seves dades, així com el seu dret a la limitació del
tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides, però el tractament
dels mateixos estarà subjecte a limitacions.
L' exercici de portabilitat no aplica en aquests casos pels tipus i finalitats de
tractament de les dades personals.
Pel que fa al dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament
automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, comentar-li que Salut Àgil, S. L. no
realitza cap tipus d'aquests tractaments.
L'exercici dels drets anteriorment indicats es pot demanar per correu postal o
electrònic, adjuntant còpia del DNI o passaport i exposant el dret que vol demanar
davant salut Àgil, S. L. a l'adreça postal o electrònica facilitades al punt 2 d'aquesta
Política.

9. Dret a presentar reclamació davant l' autoritat de control

En tot moment podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control
competent en matèria de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut
satisfacció en l'exercici dels seus drets o per qualsevol altra circumstància que vostè
cregui oportuna sobre el tractament de les seves dades personals. En aquest cas
l'autoritat competent és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual es pot
dirigir per correu postal a l'adreça C/Jorge Juan, 6, 28001, Madrid o mitjançant el lloc
web https://www.aepd.es.

10. Mesures de seguretat que s' apliquen a les dades personals
Salut Àgil, S. L. aplica les mesures tècniques i organitzatives necessàries tenint en
compte els riscos que presenten els tractaments de les dades personals, en particular
com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades
personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o
accés no autoritzat a aquestes dades personals.
L' aplicació de les mesures tècniques i organitzatives previstes tenen en compte l'estat
de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats
dels tractaments, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i
llibertats de les persones físiques.
Salut Àgil, S. L. aplica aquestes mesures de seguretat per garantir un nivell de
seguretat adequat per mitigar els riscos detectats en les anàlisis efectuades
prèviament als tractaments i durant tot el cicle de vida de les dades personals i els
seus tractaments.

11. Canvis en la Política de Privacitat
Salut Àgil, S. L. es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat quan sigui
necessari per adaptar novetats legislatives o altres regulacions, per a les bones
pràctiques i procediments de la mateixa Salut Àgil, S. L. i/o per requeriment de les
autoritats de control.
No obstant l'anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la
modificació de la Política de Privacitat, es regiran per les normes previstes en el
moment en què l'usuari va accedir al web, sense perjudici del que es disposa en el
Reglament General de Protecció de Dades i en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i
Garantia dels Drets Digitals.
Si s'introdueixés algun canvi en aquesta Política, el nou text serà publicat en aquest
mateix Web.
Recomanem als usuaris la seva lectura abans de cada accés i navegació pel web.
Darrera actualització: 22/02/2022.